เกณฑ์ในการจำแนก ระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านรวม

เกณฑ์ในการจำแนก ระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในด้านรวม

ทั้ง 4 องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพมีจำนวน 28 ข้อ คะแนนรวมเต็ม 140

ด้านรวม คะแนนรวมที่ได้ แปลผล
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

(28 ข้อๆ ละ 5 คะแนน

เต็ม 140 คะแนน)

 

ถ้าได้น้อยกว่า84 คะแนน

หรือ<60% ของคะแนนเต็ม

เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น จึงต้องใฝ่เรียนรู้และปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพด้วยตนเองมากขึ้น
ถ้าได้ 84 – 111.9 คะแนนหรือ ≥ 60 – <80% ของคะแนนเต็ม เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เพียงพอและอาจจะมีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้ถูกต้องบ้างในบางครั้งแต่ยังจำเป็นที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นเพื่อการดูแลสุขภาพ
112 -140 คะแนนหรือ ≥80% ของคะแนนเต็ม เป็นผู้มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มากเพียงพอต่อการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้ถูกต้องและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ด้านสุขภาพและสามารถนำความรอบรู้ด้านสุขภาพมาใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี