Life narrative to substance use: voices from LGBTQ people

นักจิตวิทยาหรือวิชาชีพที่ให้การช่วยเหลือผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ใช้ยาเสพติด สามารถนำข้อเสนอแนะนี้ไปใช้ได้