นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Privacy Notice

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

(เร็ว ๆ นี้)

ประกาศแจ้งเรื่อง
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Processing Agreement)

หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Breach Incident Report)

แบบขอความยินยอมให้เก็บรวบรวม
และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Consent Form)