Categories: Showcase

by Admin

Share

ดร.สาลินี จงใจสุรธรรม
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ศิษย์ ระดับ ป.เอก (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) เน้นวิจัย

ในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ
ศึกษานิเทศก์ดีเด่น “รางวัลชนะเลิศ”

ประจำปี 2565 โดย กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 66

Categories: Showcase

by Admin

Share

Related Posts