Categories: Showcase

by Admin

Share

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิษย์เก่า หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาสังคมศาสตร์”
จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

Categories: Showcase

by Admin

Share

Related Posts