ประวัติคณาจารย์
เมนูลัด

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อและชื่อสกุลภาษาไทย นายยุทธนา ไชยจูกุล
ชื่อและชื่อสกุลภาษาอังกฤษ Mr. Yutthana Chaijukul
ที่อยู่ปัจจุบัน  
สถานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 7620
Email: yuttanac@swu.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาเอก D.P.A รัฐประศาสนศาสตร์ University of La Verne USA
ระดับปริญญาโท M.P.A รัฐประศาสนศาสตร์ National University USA
ระดับปริญญาโท M.CRP การวางแผนเมืองและชุมชน, University of Nebraska, Lincoln USA
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

2550-2551 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสังคมสัมพันธ์
สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ องค์การ ภาวะผู้นำ วิเคราะห์นโยบาย

รายวิชาที่สอน

วป 722 ผู้นำ สมาชิก และการพัฒนาองค์การ
วป 591 การคิดถูกวิธี
วป 791 การบริหารจัดการโครงการ
วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ
วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I
วป 731 การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพื่อประสิทธิผลของงาน
วป 884 สัมมนาสังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

[งานวิจัยที่เสร็จและเผยแพร่แล้ว]

[งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ]

 

ปรับปรุงล่าสุด

June 20, 2010