ชื่อ-นามสกุล
นายสิทธิพร  ครามานนท์

สังกัด
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม. 10110

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
02-649-5000 ต่อ 17633

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  พ.ศ.2546 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ แผนการเรียนบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  พ.ศ.2548 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาการแนะแนว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท พ.ศ.2552 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก  กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
แขนงวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

ประสบการณ์ด้านการสอน

  1.  รายวิชาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้แก่ วิชา Introduction to Counseling (ปีการศึกษา 2554-2557) วิชา GU327 Counseling in School (ปีการศึกษา 2556-2557) ให้แก่นิสิต กศ.บ. สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
  2. รายวิชาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้แก่ วิชา Group Counseling (ปีการศึกษา 2554-2557) ให้แก่นิสิต กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
  3. รายวิชาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มศว ได้แก่ วิชา Group Counseling (ปีการศึกษา 2557) ให้กับนิสิต ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  1.  การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
  2. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
  3. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม (เน้น Personal Growth Group)
  4. การวิจัยเชิงคุณภาพทางจิตวิทยา

ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยา

  1.  วิทยากรกลุ่มใหญ่และผู้นำกลุ่ม Personal Growth Group ให้กับนิสิตนักศึกษาและบุคลากร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน รวมประมาณ 3,000 ชั่วโมง
  2. นักจิตวิทยาการปรึกษา ให้บริการแบบรายบุคคลให้กับหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐและไม่แสวงหาลผลกำไร (NGO) ศูนย์บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และการออกให้ความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-ปัจจุบัน รวมประมาณ 1,500 ชั่วโมง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย.2558