ผศ. ดร. ศรัณย์ พิมพ์ทอง

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร 02-649-5000 ต่อ 17637 โทรสาร 02-262-0809

E-mail: saran@g.swu.ac.th, saranpimthong@gmail.com

ประวัติการศึกษา (Education Background)

 • ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถาบัน ปีที่ จบ
  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2554
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2550
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544
 • ตำแหน่งทางวิชาการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (2 มกราคม 2558)

  ตำแหน่งหน้าที่อื่น
  เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โทควบเอก) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 2558-ปัจจุบัน

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 1. ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2554). กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย. วารสารพัฒนาสังคม, 13(2): 88-111.
 2. ศรัณย์ พิมพ์ทอง และดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2555). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย: ตัวแบบสมการโครงสร้าง. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 18(2): 90-107.
 3. ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ, 37(142): 16-32.
 4. Pimthong, S. (2015). Psychosocial factors correlated with sufficient consumption behavior of students in Thailand and Malaysia. Asian Social Science, 11(4), 169-179.
 5. Pimthong, S. (2016). Antecedents and Consequences of Organizational Citizenship Behavior among NGO Staff from Thailand, Myanmar, Laos and Cambodia. International Journal of Behavioral Science, 11(1), 53-66.

การนำเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings

 1. Saran Pimthong. (2012). Psycho-Social Factors Correlated with Safe Sex Behavior in Men Who Have Sex with Men: A Structural Equation Model. Poster Presentation at The XIX International AIDS Conference, Washington DC, USA on 22-27 July 2012.
 2. Saran Pimthong. (2014). Causal Relation Model of Factors Influencing Retention of Thai University Academic Staffs. Oral Presentation at The 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France on 8-13 July 2014.
 3. Saran Pimthong. (2015). Personal and Environmental Factors Correlated with Sufficient Consumption Behavior of Students in Thailand and Malaysia. Poster Presentation at The Fifth Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences, Osaka, Japan on 26 – 29 March 2015.
 4. Saran Pimthong. (2016). Antecedents and Consequences of Organizational Citizenship Behavior in Thai, Myanmar, Laos and Cambodia NGOs Staffs. Oral Presentation at The 23rd International Academic Conference, Venice, Italy on 27 – 30 April 2016.

บทความวิชาการ

 1. ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2556). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยชุดเครื่องมือทางอินเตอร์เน็ต. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 21(2): 40 – 54.
 2. ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2557). คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง: แนวคิด การวัด และแนวทางการพัฒนา. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(2): 189-208.

หนังสือ / ตำรา

 1. -

งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ

 1. ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ/ทุน วิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2555.
 2. การศึกษาข้ามวัฒนธรรมปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงของนักศึกษา ในประเทศไทยและมาเลเซีย/ทุนวิจัยเงินรายได้สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557
 3. การศึกษาข้ามวัฒนธรรมปัจจัยเชิงเหตุและผลของการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา/ทุนวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
 4. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักเรียนโรงเรียนกีฬา/ทุนวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559