ประวัติคณาจารย์
เมนูลัด

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อและชื่อสกุลภาษาไทย นายประทีป จินงี่
ชื่อและชื่อสกุลภาษาอังกฤษ Mr. Prateep Jinnge
สถานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 17627
Email: prateep@swu.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist Studies)
Mahamakut Buddhist University, Thailand.
ระดับปริญญาโท ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
 • ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สาขาจิตวิทยา
2555-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและบริหาร
2547-2551 รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการประกันคุณภาพ
สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ จิตวิทยา(ปรับพฤติกรรม) พฤติกรรมศาสตร์ และพุทธศาสนา

งานด้านการสอน

วิชาระดับปริญญาโท/ เอก
 • วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
 • วป 522 ทฤษฎีและการวิจัยจิตวัฒนา
 • วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม
 • วป 787 พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
 • วป 803 ฝึกวิจัย I
งานด้านการฝึกอบรม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปรับพฤติกรรม, การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมให้กับหน่วยงาน ทั้งของรัฐและเอกชน
งานอื่นๆ ด้านบริหารวิชาการ
 • เป็นเลขานุการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้านบริการวิชาการ
 • ประธานโครงการปรึกษาการวิจัย ช่วง ปี พ.ศ. 2543-2544
 • เลขานุการและกรรมการโครงการเสริมสร้างชุมชนพัฒนา ปี พ.ศ. 2541 - 2545
 • คณะกรรมการโครงการจัดทำวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปี พ .ศ. 2542- ปัจจุบัน

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

[งานวิจัยที่เสร็จและเผยแพร่แล้ว]

[งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ]

เอกสารประกอบการสอน

ประทีป จินงี่.(2540). การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม (เอกสารประกอบ การสอน). กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร

บทความ

 1. ประทีป จินงี่. (2538,พฤศจิกายน). "การวิเคราะห์พฤติกรรม", พฤติกรรมศาสตร์ 2 (1).
 2. ดุษฎี โยเหลา และประทีป จินงี่ (2539, พฤศจิกายน). ปัจจัยเชิงสาเหตุสำหรับพฤติกรรม อนุรักษ์น้ำของครูประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร. พฤติกรรมศาสตร์. 3 (1).
 3. ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และประทีป จินงี่. (2541). การอบรมเลี้ยงดู: รูปแบบและผลที่เกิด กับลูกรัก. ชี้ทางสร้างเยาวชนไทยในทศวรรษหน้า สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 4. ประทีป จินงี่. (2543,พฤษภาคม). ผลของการเตือนตนเองต่อการรับรู้ความสามารถ ของตนที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ.พฤติกรรมศาสตร์ 6 (1).
 5. ประทีป จินงี่. (2543,พฤษภาคม). การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการทำงาน ในประเทศไทย.พฤติกรรมศาสตร์ 6 (1).

ผลงานอื่นๆ

ประทีป จินงี่. (2543,พฤษภาคม). ผู้เขียนบท เรื่อง การลงโทษเด็ก ตอน รักวัวให้ผูก...รักลูกให้ ถูกวิธี ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.

 

ความสนใจพิเศษ

สนใจเกี่ยวกับเรื่อง การปรับพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมทางปัญญา (Coqnitive Behavior Modification) และการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Modefication)

 

ปรับปรุงล่าสุด

November 21, 2014