ดร.พิชญาณี พูนพล
Dr. Pitchayanee Poonpol
“Imagination is more important than knowledge”

สถานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 17600
Email: a.pitchayanee@gmail.com
 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

2554-2558
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท 2548-2550
นิเทศศาสตรหาบัณฑิต (นศ.ม.)
สาขาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี 2544-2548
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
สาขาวิชาสังคมวิยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
   
สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
การสื่อสารทางการเมือง

งานด้านการสอน

2555-2556 อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-วิชา JRI 412 การวิจัยทางวารสารสนเทศ
(Journalism and Information Technology Research)
-วิชา JRI 315 การจัดการข้อมูลทางวารสารสนเทศ
(Journalism Information Management)

ผลงานทางวิชาการ

บทความเผยแพร่ในฐาน TCI พิชญาณี ภู่ตระกูล. (2558, มกราคม-มิถุนายน). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขันติธรรมทางการเมืองของนักศึกษาที่เปิดรับข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 9(1), 53-77.
พิชญาณี ภู่ตระกูล, ประทีป จินงี่, คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์, ประภาส ณ พิกุล. (2559). การสร้างแบรนด์บุคคล ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผ่านเฟซบุ๊ก. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 8(2), 57-70.
พิชญาณี ภู่ตระกูล. (2559). การเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์: แนวทางการศึกษา ปัจจัยที่มี อิทธิพล และผลกระทบ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 8(2), 1-16.

ภาระงานสอน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
วป 803 ฝึกปฏิบัติการวิจัย 1

ทุนวิจัยที่ได้รับ

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)
ปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยสภาพแวดล้อมและ  การสนับสนุนทางสังคมในสื่อออนไลน์ ที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการแก้ปัญหาชีวิตครอบครัว ของบิดามารดาที่มีบุตรวัยอนุบาล มหาวิทยาลัย ศรีนคริทรวิโรฒ 2559 หัวหน้าโครงการ
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 2559 หัวหน้าโครงการ
โครงการจัดทำคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 2559 ผู้ร่วมโครงการ