ประวัติคณาจารย์
Dr.namchai
เมนูลัด

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อและชื่อสกุลภาษาไทย ผศ.ดร.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ชื่อและชื่อสกุลภาษาอังกฤษ Asst. Prof. Dr. NumChai Supparerkchaisakul
ที่อยู่ปัจจุบัน  
สถานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 7628
Email: numchai1@yahoo.com

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาเอก วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)
ระดับปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544)
ระดับปริญญาตรี - อักษรศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2536)

 

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
24 พฤศจิกายน 2561 มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 12/2561
2555-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ สถิติ

รายวิชาที่สอน

วป 711 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III
วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

  1. นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล; และ เรวดี ทรงเที่ยง.  (2543).  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม: การเปรียบเทียบประโยชน์ ความเหมือน และความต่างระหว่างเทคนิคการวิเคราะห์อื่น. วารสารการวัดผลการศึกษา. 21(63): 45-69.

  2. นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล; และ เรวดี ทรงเที่ยง.  (2546).  ผลของการตั้งเป้าหมายด้วยตนเองต่อการปฏิบัติงานของนิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ฉบับปริทัศน์ 9(1): 37-50.
  3. นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล  (2548).  วิธีสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายสัปดาห์. วารสารศาสตร์  1(2): 149-165

[งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ]

งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว

  1. นภาภรณ์ หะวานนท์; นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล; และ ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์.  (2546).  ความกลมกลืนระหว่างทฤษฎีฐานรากกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในการสร้างดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน.  โครงการปริญญาเอกพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
  2. Chattananon, A.; Lawley, M.; & Supparerkchaisakul, N.  (2003).  The Impact of Societal Marketing on Corporate Image: A Thai Case.  Asian Journal of Marketing.  10(1): 29-46.
  3. The World Bank EASES.  (2006).  Thailand Social Capital Evaluation: A Mixed Method Assessment of the Social Investment Fund’s Impact on Village Social Capital.  Thailand Social Capital Evaluation.
  4. Chattananon, A.; Lawley, M.; Trimetsoontorn, J.; Supparerkchaisakul, N.; & Leelayouthayothin, L.  (2007).  Building corporate image through societal marketing programs.  Society and Business Review.  2(3): 230-253.

 

ปรับปรุงล่าสุด

April 9, 2019