ผศ.ดร. กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
Asst.Pro. Dr. Kanchana Pattrawiwat

ที่อยู่ปัจจุบัน 193 ถ. พรานนก ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 02-4112133
สถานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 17600
Email: Kanchana.Pattrawiwat@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาเอก วท.ด. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์) คณะศึกษาศาสตร์ มศว
ระดับปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุกิจ ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสถิติ
ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ สถิติ การวิจัย

งานด้านการสอน

วิชาระดับปริญญาโท วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย “ตัวประมาณค่าของริดจ์พารามิเตอร์” ปี พ.ศ. 2550
บทความวิจัย “Alternative Estimators of Ridge Parameter” การประชุมวิชาการ The 9th International DSI Conference and The 12th Asia-Pacific DSI Conference 2007