ประวัติคณาจารย์
เมนูลัด

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อและชื่อสกุลภาษาไทย ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
ชื่อและชื่อสกุลภาษาอังกฤษ Mr. Jarun Ounthitiwat
ที่อยู่ปัจจุบัน  
สถานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 7621
Email: jarun@swu.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาเอก Ph.D.(Applied Behavioral Science Research)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ระดับปริญญาตรี กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

 

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ พฤติกรรมศาสตร์

รายวิชาที่สอน

วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 702 เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 884
สัมมนาสังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

[งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ]

[งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น]

ปรับปรุงล่าสุด

February 15, 2009