ประวัติคณาจารย์
เมนูลัด

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อและชื่อสกุลภาษาไทย นางดุษฎี โยเหลา
ชื่อและชื่อสกุลภาษาอังกฤษ Mrs. Dusadee Yoelao
ที่อยู่ปัจจุบัน

100/707  ซ.เสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน  ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230  โทรศัพท์ 02-570-2491  

สถานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 7627
Email: dusadee@swu.ac.th
Website Dr.Dusadee Y.

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาเอก Ph.D.Doctor of Philosophy (Educational Research) U. of North Texas U.S.A
ระดับปริญญาโท M.S. Master of Science (Interdisciplinary Studies) U. of North Texas U.S.A
ระดับปริญญาตรี ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2555-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2551-2555 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
2530 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2528 -2529 Fort Worth Independent School District U.S.A.
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

งานด้านการสอน

วิชาระดับปริญญาโท/เอก
  • วป 501 วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ
  • วป 503 วิธีวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ I
  • วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
  • วป 512 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II
  • วป 519 การฝึกวิจัย
  • วป 521 แบบแผนเชิงสถิติของการทดลอง
  • วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
  • วป 712 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV
  • วป 716 การสังเคราะห์งานวิจัย
  • วป 791 การบริหารจัดการโครงการ
งานด้านอื่นๆ งานบริหารวิชาการ
เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

DownLoad PDF

งานวิจัย

[งานวิจัยที่เสร็จและเผยแพร่แล้ว]

[งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ]

 

ปรับปรุงล่าสุด

November 21, 2014