ประวัติคณาจารย์
เมนูลัด

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อและชื่อสกุลภาษาไทย นางอัจฉรา สุขารมณ์
ชื่อและชื่อสกุลภาษาอังกฤษ Mrs. Ashara Sucaromana
ที่อยู่ปัจจุบัน 4/1 พัฒนเวศน์ 1 ถ. สุขุมวิท 71 กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 3922872
สถานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 7627
0-2649-5175
Email: ashara@swu.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

   
ระดับปริญญาโท ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ 2511-2521 ทำงานด้านจิตวิทยาคลินิคเด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2521-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ พฤติกรรมศาสตร์ (จิตวิทยา)

 

งานด้านการสอน

วิชาระดับปริญญาโท
 • วป 501 การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I
 • วป 502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
 • วป 803 ปฏิบัติการวิจัย I
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา พื้นฐานทางจิตวิทยาของการศึกษา

 

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ/ตำรา/คู่มือ

 1. อัจฉรา สุขารมณ์ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี อรพินทร์ ชูชม (บรรณาธิการ). 2543. รวบรวมบทความทางวิชาการเรื่องอีคิว. กรุงเทพมหานคร : ชมรมผู้สนใจอีคิว.
 2. อัจฉรา สุขารมณ์. 2529. จิตวิทยาคลีนิคเกี่ยวกับเด็ก (จิต 627). กรุงเทพมหาคร:
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
 3. อัจฉรา สุขารมณ์. 2527. พื้นฐานทางจิตวิทยาของการศึกษา: เอกสารคำสอนวิชาศึกษา 503.
  กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
 4. อัจฉรา สุขารมณ์. 2527. จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน : เอกสารประกอบการสอนวิชาจิต 101.
  กรุงเทพมหาคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
 5. อัจฉรา สุขารมณ์ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี อรพินทร์ ชูชม 2544 รวมบทความทางวิชาการ จากแนวคิด... สู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : ชมรมผู้สนใจอีคิว
 6. อัจฉรา สุขารมณ์ (2529). จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก กรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
งานด้านการฝึกอบรม
วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในห้วข้อ EQ และเนื้อหาทางด้านจิตวิทยาเด็ก
งานอื่นๆ
 1. ประธานชมรมผู้สนใจ อีคิว
 2. ประธานฝ่ายฝึกอบรมวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 3. ประธานชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีวิชาการ
บทความ
 1. เรื่อง EQ กับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
 2. บทบาทพ่อแม่ในการพัฒนา EQ เด็กลูก
 3. โรงเรียนกับการพัฒนา EQ เด็ก
 4. EQ กับความสำเร็จในการทำงาน
 5. อิทธิพลของครูและโรงเรียนที่มีต่อสุขภาพจิตเด็ก
 6. การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเด็ก
 7. บทบาทของบิดาในการอบรมเลี้ยงดูลูก
 8. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเยาวชนไทยด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

งานวิจัย

งานวิจัยที่เสร็จและเผยแพร่แล้ว
 1. อัจฉรา สุขารมณ์ และพรรณี บุญประกอบ. สภาวะแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒที่สัมพันธ์กับภาวะเครียดในการเรียนของนิสิต. รายงานการวิจัยฉบับที่ 68. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542.
 2. อัจฉรา สุขารมณ์ อรพิทร์ ชูชม และทัศนา ทองภักดี. องค์ประกอบทางจิตวิทยา
  ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี. รายงานการวิจัยฉบับที่ 62. กรุงเทพมหานคร :
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540
 3. อัจฉรา สุขารมณ์ อรพิทร์ ชูชม และทัศนา ทองภักดี. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
  การอบรมเลี้ยงดู ความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมกล้าแสดงออก. รายงานการวิจัยฉบับที่ 49. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538.
 4. อรพินทร์ ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์. องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของนักเรียน
  วัยรุ่น.รายงานการวิจัยฉบับที่ 48. กรุงเทพมหานคร :สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535
 5. อรพินทร์ ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบ
  คัดเลือก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี ปัญหาส่วนตัว ทัศนคติ และนิสัยในการเรียน
  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาโท. รายงานการวิจัยฉบับที่ 41. กรุงเทพมหานคร :
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531
 6. อัจฉรา สุขารมณ์ และอรพิทร์ ชูชม. การศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
  การเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติ. รายงานการวิจัยฉบับที่ 39.
  กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2530
 7. งามตา วนินทานนท์ วันเพ็ญ พิศาลพงศ์ อรพินทร์ ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการหยั่งลึกทางสังคมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพฯ.
  รายงานการวิจัย ฉบับที่ 36. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2529
 8. อัจฉรา สุขารมณ์ วันเพ็ญ พิศาลพงศ์ งามตา วนินทานนท์ และอรพินทร์ ชูชม.
  การอบรมเลี้ยงดูกับพัฒนาการทางสติปัญญาด้านเหตุผลของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 รายงานการวิจัย ฉบับที่ 31.
  กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528
 9. อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ วันเพ็ญ พิศาลพงศ์ และงามตา วนินทานนท์. ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความพร้อมทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1. รายงานการวิจัยฉบับที่ 30. กรุงเทพมหานคร:
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527
 10. การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัย เกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทย
 11. โปรแกรมการส่งเสริมและ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับ เยาวชนไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 12. การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพระพุทธศาสนาในเยาวชนไทย

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ
 1. รูปการพัฒนาตน เพื่อเพิ่มพลังจูงใจในการทำงาน : กรณีหน่วยงานราชการ (ผู้ร่วมวิจัย)
 2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแรงจูงใจภายใน : ปัจจัยที่สัมพันธ์ กับแรงจูงใจภายใน (ผู้ร่วมวิจัย)
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพค่านิยมในอาชีพกับการเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคน ที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(ผู้ร่วมโครงการ)
 5. การสำรวจพฤติกรรมการใช้และกำจัดโทรศัพท์มือถือ-แบตเตอรีของคนไทย
 6. การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับจิตสำนึกทางปัญญา และคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย
 7. ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพ ค่านิยมในอาชีพกับการเลือกอาชีพ

 

ปรับปรุงล่าสุด

September 27, 2006