ข้อค้นพบจากงานวิจัย
  • คู่มือประเมิน HL ตั้งครรภ์ [16-10-57]
  • คู่มือการประเมิน HL เด็กอ้วน [16-10-57]
  • คู่มือการประเมินความฉลาดทางสุขภาพของคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไปฯ [12-12-56]
  • แนวทางการปรับพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองฯ [19-3-2556]
  • วิเคราะห์ปริมาณรายงานการวิจัย [6 -6- 55]
  • แนวทางการเผชิญและการป้องกัน ภาวะวิกฤตชีวิตของบุคคลวัยทำงาน [6-6-55]