ภาพกิจกรรม
 • ปัจฉิมนิเทศ ปกศ.2563 [12-ธค-2564]
 • อบรมแผนกลยุทธ์การเงิน [8-11-2564]
 • วันสถาปนาครบรอบ 21 ปี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ [ 31-3-64]
 • การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ [22-23 ก.พ. 64]
 • คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2565-2580 [16-10-63]
 • โครงการบรมราชบพิตรรำลึก [09-09-2563]
 • วิ่งเพื่อสุขภาพต้อนรับเปิดเทอมใหม่ [03-09-63]
 • 65ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ [25-08-63]
 • ถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา [10-8-63]
 • MOU63-RMCS [23-07-2563]
 • ทำบุญปีใหม่ 2563 [20-12-2562]
 • 64th BSRI [23-08-62]
 • ปลูกฝังอัตลักษณ์ BSRI [23-05-2562]
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต [03-03-62]
 • ศึกษาดูงานสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มก [25-01-62]
 • ประชาพิจารณ์ร่างรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ AUN-QA [19-06-61]
 • กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ปี2561 [11-04-61]
 • เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน [28-03-2561]
 • รายงานความก้าวหน้าEdPEx#2 [9-3-2561]
 • ประชุมEdPEx [08-01-61]
 • ประชุมEdPEx [13-11-60]
 • ศึกษาดูงานSIIT [02-03-2561]
 • ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 [23-12-2560]
 • Con259 [11-11-2559]
 • ถวายผ้าป่า ณ วัดปทุมวนารามฯ [8-9-60]
 • บุคลากรสายปฏิบัติการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน2560 [17-02-60]
 • วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐ [14-101-60]
 • ทำบุญปีใหม่ 2560 [27-12-59]
 • ปัจฉิมนิเทศ2558 [2-12-59]
 • satir [22-08-59]
 • SEM#19 [02-08-2559]
 • ประชาพิจารณ์ SAR ปีการศึกษา 2558 [24-06-59]
 • ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 [3-6-59]
 • วันสถาปนา มศว ครบรอบ 67 ปี [28-4-59]
 • รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ 2559 [08-04-2559]
 • Developing English Skills for the BSRI Staff [05-04-2559]
 • บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าศึกษาดูงาน [04-02-59]
 • ประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 [22-01-59]
 • บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ [04-02-2559]
 • ดูงานสำนักงานอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง [04-02-58]
 • ปัจฉิมนิเทศ 2558 [8-5-58]
 • KM@Buddhism and Psychology [19-5-58]
 • KM#1@BSRI [21-04-58]
 • ลอยกระทง 2557 [57-11-6]
 • แสดงความยินดีพี่เกษียณอายุ [19-9-2557]
 • ไหว้ครู 2557 [18-09-2557]
 • คกก.ตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ 2556 เข้าเยี่ยมชมสถาบัน [10-9-57]
 • บรรยายพิเศษ "หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา" [11-09-2557]
 • สวัสดีปีใหม่ 2557 [23-12-56]
 • Research Writing Skills in English for Behavioral Science Researchers by Dr.Kanu Mohan [15-5-57]
 • พัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ [24 พค - 15 มิย 57]
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน [7-2-57]
 • ผ้าป่าเพื่อการมองเห็น [31-01-57]
 • โครงการส่งเสริมการทำผลงานวิชาการฯ [23-12-57]
 • ภาพกิจกรรม 58 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ [23-8-56]
 • Congratulation2554 [12-05-56]
 • ประกันคุณภาพการศึกษา2555 [17,18-04-56]
 • KM by Dr.Joy [09-04-56]
 • รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ 2556 [9-04-56]
 • BookClub#1 [04-04-56]
 • ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง 2555 [2-12-55]
 • กิจกรรมวันครูและสังสรรค์ปีใหม่ [16-01-56]
 • ไหว้ครู 2555 [19-07-55]
 • กำหนดการวันครู และปีใหม่ 2556 [16-1-56]
 • วันสถาปนาสถาบันฯ ปีที่ 57 [24-8-55]
 • ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 1-55 [8-6-55]
 • ไหว้ครู 54 [14-7-54]
 • วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ 56 ปี [25-08-54]
 • แสดงความยินดีกับอธิการ มศว คนใหม่ 2554 [14-10-54]
 • IPRC#8 [22-09-54]
 • ดูงานที่กรมสุขภาพจิต [12-10-54]
 • MOU [6-1-54]
 • IPRC ครั้งที่ 7 [8-12-53]
 • วันสถาปนาสถาบันฯ 55 ปี [25-8-53]
 • แปลผล รุ่นที่ 13 [3_21-5-53]
 • ไหว้ครู [22-07-53]
 • ตรวจประเมิน SAR 2552 [28-6-53]
 • สัมมนาพฤติกรรมการทำงานในองค์การที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล [28-6-53]
 • ทำบุญกฐิน ณ สำนักสงฆ์ จ.กาญจนบุรี [10-10-52]
 • ถือศีลที่วัดอัมพวัน [18-20-09-52]
 • ไหว้ครู ปีการศึกษา 2552 [7-53]
 • วันสถาปนาสถาบันครบ 54 ปี [25-8-52]
 • ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตที่ได้รับรางวัล [8-9-52]
 • IPRC6th [17-18june2552]
 • IPRC6th [17-18june2552]
 • IPRC6th [17-18june2552]
 • IPRC6th [17-18june2552]
 • IPRC 6th [17-18 june2552]
 • IPRC 6 th At BSRI [17-18 june 2552]
 • เร่งรัดการทำปริญญานิพนธ์นิสิต ป.โท 2552 [28-มิย-52]
 • SAR51 [29-มิย-52]
 • การประชุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ SAR [16-กพ-52]
 • รายงานความก้าวหน้า ป.เอก เน้นวิจัย [27 กพ 52]
 • นิสิต ป.เอก แบบมีวิชาเรียน นำเสนอหัวข้อ Thesis [23-24 กพ 52]
 • ป.เอก เน้นวิจัย รายงานความก้าวหน้า [27 กพ 52]
 • Congratulations!!!!! [19-ธค-51]
 • โครงการบริการวิชาการ (อ.พรรณี) [29 พค 51]
 • สานสัมพันธ์ คณาจารย์ ศิษย์เก่า - ปัจจุบัน [25 สค 51]
 • งานฉลองครบรอบ 53 ปี BSRI [25 กค 51]
 • กิจกรรมไหว้ครู 51 [31 กค 51]
 • ลีลาชีวิต โดย ดร.วิลเลียม วิมุกตายน [18 กย 50]
 • หลักการสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ (ดร.ชาย โพธิสิตา) [21 ตค 50]
 • การทดผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน [27 พย 50]
 • วิจัยเชิงคุณภาพ [11-20 ธค 50]
 • พิธีปัจฉิมนิเทศดุษฏีบัณฑิต และมหาบัณฑิต [8 ธค 50]
 • "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน" [9 ธค 50]
 • ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.โท ภาคพิเศษ 2/2550 [2-11-2550]
 • colloquium 2550 [19-21 มิย 50]
 • วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบ 52 ปี [24 สค 50]
 • โบว์ลิ่งการกุศล [22 กค 2550]
 • การปฏิบัติธรรมตามรอยพระป่า [20 กค 2550]
 • โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 6Qs :: "หนทางสู้ความสุขและความสำเร็จ" [29 มิย 2550]
 • โพชฌงค์เฉลิมพระเกียรติ [6 กค 50]
 • พิธีไหว้ครู [12 กค 2550]
 • ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 2550 [1 มิย 50]
 • ภาพบรรยากาศ สถิติเพื่อการวิจัยและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 10 [2-5 พค 2550]
 • การวิจัยในชั้นเรียน [30 - 1 -05-50]
 • นิสิต ป.เอก รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ [-]
 • บอกกล่าวเล่าขานครั้งที่ 12 [27 มีค 2550]
 • ข้าราชการดีเด่น 49 [1 เมย 50]
 • รดน้ำดำหัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย [12 เมย 2550]