ประชาสัมพันธ์
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด [27-8-64]
 • ประกาศนิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือฯ COVID-19 [2-8-64]
 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 24) [11-08-64]
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา(แจกันดอกไม้) [17-03-64]
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา(วัสดุคอมฯ) [18-3-64]
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา(วัสดุคอมฯ) [18-03-64]
 • รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย [11-9-63]
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH) [กรกฎาคม-ธันวาคม 63]
 • การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนและเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว [11-6-63]
 • NAWA Chair Programme Guest Professors in Poland [1-02-64]
 • ทุนสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ [31-7-63]
 • รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา [30-6-2563]
 • โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่น 3 [28–29เมษายน,27-29พฤษภาคม63]
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา [23-12-62]
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [28-08-62]
 • ระบบ SWU-SARABAN [01-06-2562]
 • รับนิสิตใหม่1-2562 [22-03-62]
 • บุคลากรสายปกิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน [25-01-62]
 • ประกาศทุนสนับสนุนนิสิต(IPRC2018) [24-9-61]
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุ ปีงบประมาณ 2560 [10-09-61]
 • การขอรับทุบสนับสนุนโครงการวิจัย เงินรายได้สถาบันฯ 2562 รอบ 1 [20-07-2561]
 • สมรรถนะหลักของบุคลากรสายปฏิบัติการ [27-9-2560]
 • รูปแบบหนังสือทางการ มศว [04-08-59]
 • SEM 2559 [22-07-2559]
 • รับนิสิตใหม่ รอบ 3 1-2559 [30-06-2559]
 • IJBS Special Issue - Research on the Elderly [00-07-2016]
 • กำหนดการนำเสนอบทความ [25-08-58]
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2559 [14-08-2558]
 • รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง [28-4-58]
 • wise@true WiFi are available at BSRI with your BUASRI ID by SWU, CCSWU and True corp. [07-03-2558]
 • การสมัครรับทุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ [21-02-58]
 • Developing English Skills for writing in International Journals [24-02-2558]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [17-12-57]
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [01-10-2557]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน.... [24-9-57]
 • ปิดทำการสำนักงานผู้อำนวยการฯ [24-25 กค 57]
 • ขอเชิญเข้าร่วมงาน ปี 59 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ [25-8-57]
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน "มศว วิจัย ครั้งที่ 8" [26to27-11-57]
 • รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ วันสงกรานต์ [11-04-57]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ [04-04-57]
 • สำนักคอมพิวเตอร์ มศว จัดอบรัมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ครั้งที่ 15 [11-2556 ถึง 03-2557]
 • คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ [9-11 ก.ค. 2557]
 • ประกาศให้ทุนการศึกษา แก่นิสิตสถาบันฯ [22-04-56]
 • ผลโพลและประมวลงานวิจัย มศว 37-55 [11-04-56]
 • เอกสารประกอบโครงการ "Book Club" [04-04-56]
 • สรุปสาระสำคัญของหนังสือ โครงการส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ [04-04-56]
 • เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ [23-08-2556]
 • เตรียมความพร้อม...ก่อนสอบ QE [08-01-56]
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นนิสิตใหม่ สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ มศว ปีการศึกษา 1/2556 [07-12-55]
 • รายละเอียดรับสมัคร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ [4-12-55]
 • ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ [3-09-55]
 • กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2555 [8-6-55]
 • ตารางเรียนและสำรับ1-55 [29-05-55]
 • หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) [2-54]
 • เอกสารการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้นำวิชาการสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่‏ [26-08-54]
 • เอกสารการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้นำวิชาการสำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระ ดร.สมชาย สังข์ศรี [23-09-54]
 • ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2554 [27-05-54]
 • แบบสอบถามและหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ [8-4-54]
 • ฟอร์มขอใช้ห้องเพื่อนำเสนอเค้าโครงและสอบปากเปล่า [29-3-54]
 • แนวปฏิบัติสำหรับนิสิต [25-5-53]