• 08 2525 7376
  • thongphon@g.swu.ac.th

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
หัวข้อ“การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสหวิทยาการ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

 

หลักการและเหตุผล
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัย ถือเป็นงานวิจัยที่เป็นแหล่งข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์และพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ นอกจากนั้น การนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขา อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานงานวิจัยมากขึ้น
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ อาจารย์ นิสิต และนักวิจัยสู่สาธารณชนทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสังคมศาสตร์” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ“การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสหวิทยากร” The 1st National and International Conference on Applied Behavioral Science Research and Interdisciplinary Social Science ขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศและจากประเทศอื่น ๆ ในโลก

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเกิดเวทีวิชาการทางด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ได้นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอภิปรายผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสหวิทยาการสังคมศาสตร์
2) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยไปสู่องค์ความรู้ใหม่
3) เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ
1) เพื่อเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย จากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับมาตรฐานการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ แก่นักวิชาการ
3) ประชาสัมพันธ์ให้สังคมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติได้รู้จักสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพิ่มมากขึ้น
4) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
1) กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2) กลุ่มเป้าหมายรอง คือ นักวิจัย และนักวิชาการ จากสถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

ประเภทการนำเสนอ
โดยรูปแบบการนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)  และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

1. การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) นำเสนอด้วย PowerPoint  โดยใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 20 นาที  (รวมเวลาถาม – ตอบ)

2. การนำเสนอด้วยโปสเตอร์  กำหนดรายละเอียดดังนี้
(1) ให้จัดทำโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม power point เพื่อนำเสนอโดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องจัดทำไฟล์โปสเตอร์มาด้วยตนเองตามรูปแบบที่กำหนดให้ และนำมาติดบอร์ดที่จัดเตรียมไว้ให้ในวันที่มีการจัดประชุมวิชาการ และควรมาถึงก่อนเวลาเริ่มงาน อย่างน้อย 30 นาที
(2) เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อสรุป รายการอ้างอิง (โดยเลือกเฉพาะการอ้างอิงที่ปรากฏในโปสเตอร์เท่านั้น) โดยเนื้อหาควรมีรายละเอียดมากกว่าในบทคัดย่อ
(3) ผู้นำเสนอด้วยโปสเตอร์ ต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ของตนเองที่ติดบอร์ดที่จัดเตรียมไว้ให้ตามเวลาที่กำหนดให้
(4) ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ  สามารถเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาการดำเนินงาน
วันที่ 27 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สถานที่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านงานวิจัยระหว่างนักวิชาการ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมไปถึงทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

การเผยแพร่บทความ
บทความที่ส่งมา จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่องจากงานประชุม (Proceeding) และบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ จะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย อยู่ใน TCI-1) และวารสารศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยกับสังคม ฉบับภาษาไทย (เป็นวารสารใหม่ Double-blind peer review)