• 08 2525 7376
 • thongphon@g.swu.ac.th
 • บรรยายพิเศษ

  วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561

  “ทิศทางงานวิจัยของประเทศไทยและแนวทางการให้ทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ลงทะเบียนนเข้าร่วมกิจกรรม

 • บรรยายพิเศษ

  วันที่ 28 มิ.ย. 2561

  “กลยุทธ์การขอตำแหน่งวิชาการทางสังคมศาสตร์และเส้นทางสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์”
  โดย รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
  เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

  ลงทะเบียนนำเสนอฯ »

 • บรรยายพิเศษ

  วันที่ 28 มิ.ย. 2561

  "การจัดทำเอกสารคำสอน ตำรา และหนังสือ"
  โดย คุณภูสิทธิ พลายชมภู สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
  ต่อเนื่องจาก หัวข้อภาคเช้า “กลยุทธ์การขอตำแหน่งวิชาการทางสังคมศาสตร์และเส้นทางสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์”
  เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

  ลงทะเบียนน»

 • บรรยายพิเศษ

  วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

  “จุดประกายความคิด: กลยุทธ์เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุนวิจัย”
  โดย 1) อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  2) รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3) รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4) รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  เวลา 09.00-15.30 น. ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

  ลงทะเบียนนเข้าร่วมกิจกรรม

 • เปิดรับบทความวิจัย

  ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2561

  บทความทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding) บทความที่เกี่ยวข้องกับสาขาพฤติกรรมศาสตร์และผ่านการพิจารณาจาก บรรณาธิการวารสาร จะได้รับการตีพิมพ์บทความลงในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย)

  ลงทะเบียนนำเสนอฯ »

การประชุมวิชาการระดับชาติ

“การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสหวิทยาการ”
27-29 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

บทความที่ส่งเข้าร่วมการประชุม จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่องจากงานประชุม (Proceeding) และบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ จะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย อยู่ใน TCI-tier 1) และวารสารศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยกับสังคม ฉบับภาษาไทย (เป็นวารสารใหม่ Double-blind peer review)

ขอบเขตผลงานที่นำเสนอ

การประชุมนี้รับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)” ในสาขาวิชาดังนี้ คือ 

1. กลุ่มสาขาพฤติกรรมศาสตร์
2. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4. กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ
5. กลุ่มสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สำหรับประเภทของบทความวิจัยที่รับพิจารณา ประกอบด้วย

1. ผลงานวิจัยองค์ความรู้ 
2. ผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาในสหสาขาวิชาต่างๆ
3. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
4. บทความวิชาการ

ลงทะเบียนและแนบเอกสารชำระเงิน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตาม Link ด้านล่าง และแจ้งการชำระเงินโดยส่งไฟล์หลักฐาน
สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติม วาสนา วงษ์เพชร 086-607-1458

**ลงทะเบียนต้องใช้ Gmail Account ในการอัพโหลดไฟล์

รายชื่อผู้ส่งบทความวิจัยและสถานะการลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะบทความวิจัย

ตรวจสอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ

การชำระค่าลงทะเบียน

ชื่อบัญชี "สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์" เลขที่ 983-2-01875-7 ธ.กรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร
1. คลิกที่เมนู “แจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
2. กรอกชื่อ-สกุล และ ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม
3. อัพโหลด (Upload) หลักฐานการโอนเงิน
4. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบราชื่อและสถานการณ์โอนเงินได้ที่หน้าเว็ปไซต์ ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว ภายใน 3 วันทำการ หมายเหตุ หากผู้ลงทะเบียนได้ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และต้องการยกเลิกการลงทะเบียน ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี