ยกเลิกการจัดประชุมวิชาการ "การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสหวิทยาการ
" วันที่ 27 - 29 มิถุนนายน 2561