Publications 
รายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
              1.  ปี  พ.ศ.  2500-2510
               รายงานการวิจัยฉบับที่  1-9
           2.  ปี  พ.ศ.  2511-2520
              รายงานการวิจัยฉบับที่  10-22
             3.  ปี  พ.ศ.  2521-2530
             รายงานการวิจัยฉบับที่  23-40
            4.  ปี  พ.ศ.  2531-2540
              รายงานการวิจัยฉบับที่  41-64
            5.  ปี  พ.ศ.  2541-ปัจจุบัน
               รายงานการวิจัยฉบับที่  65-ปัจจุบัน


1.  ปี  พ.ศ.  2500-2510
                          รายงานการวิจัยฉบับที่  1-9
               รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 1
                            พัฒนาการในการใช้ถ้อยคำของเด็ก                                                                                                     2500
                            นิยม  คำนวณมาสก และคณะ
              รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 2
                         สังคมมิติ                                                                                                                                                2503
                         บุญยิ่ง  เจริญยิ่ง
               รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 3
                          รวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิตย์ (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2503
                          รวม 7   เรื่อง                                                                                                                                           2504
                          ถาวร  เกิดเกียรติพงศ์   นวลเพ็ญ  โกศลเสรฐ   ประภาพันธ์  ภาณุพันธ์
                          ยัง  เผือกนิยม   วีระพันธ์  บัวทอง   เอนกกุล  กรีแสง   อำไพ  อินฟ้าแสง
               รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 4
                         รวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์  การศึกษามหาบัณฑิตย์ (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2504 รวม 14 เรื่อง        2505
                          กมล  สุดประเสริฐ   ชูจิตต์  พิทักษ์ผล   นำทรัพย์ จันทน์หอม   บุญกอบ  เกตะวันดี
                         เปรมปรีดิ์  ศกุนะสิงห์   ภัทรา  สุคนธทรัพย์   วัน  สังข์สะอาด   วีระ  บุญยะกาญจน์
                         ศรีสวาสดิ์  ชลวิสุทธิ์   สุเมธ  สุภาลัย   สวัสดิ์  ประทุมราช   สมบูรณ์  บุษยกุล
                         เสงี่ยม  อินภิรมย์   อิศรา  จรัณยานนท์
              รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 5
                          รวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์  การศึกษามหาบัณฑิตย์ (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2507 รวม 16 เรื่อง       2508
                          ชวลิต  บัวสรวง   อารี  เพชรผุด  ไขศรี  วรรธวกวิชา   สมประสงค์ สถาปิตานนท์
                         ไพฑูรย์  ธรรมแสง   อารี  สายธร   รัตนา  ศิริพานิช   อินทร์  ศรีคุณ   วัน  เดชพิชัย
                          ชาลี  ลัทธิ   บุรี  กุลพิจิตร   เพราพรรณ  จันทรปัญญา   จิระวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์วัฒน์
                          จิตรา  สังข์สะอาด   เพ็ญสุข  หวังแก้ว   ประกิจ  รัตนสุวรรณ
                 รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 6
                          ความกลัวของเด็กไทย 2509
                          สมพร  บัวทอง   อำไพ  อินฟ้าแสง
                รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 7
                         อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่ตำบลนาป่า  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี (เล่ม 1)
                         จรรยา  จินายน   เอนกกุล  กรีแสง   นิยม  คำนวณมาสก   ถาวร  เกิดเกียรติพงศ์
                    รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 8
                          ความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน                              2509
                         จังหวัดอุดรธานี  และโรงเรียนอุเม็ง  จังหวัดเชียงใหม่
                         บุญยิ่ง  เจริญยิ่ง
               รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 9
                         อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็กที่ตำบลนาป่า  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี (เล่มที่ 2)                     2510
                          ละม้ายมาศ  ศรทัตต์  จรรจา  สุวรรณทัต

2.  ปี  พ.ศ.  2511-2520 
                   รายงานการวิจัยฉบับที่  10-22
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 10
                             รวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์  การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ศ. 2508 รวม 16 เรื่อง       2511
                              จิตต์ใส  ผดุงรัตน์   ฉลอง  บัญญานันต์   ถวิล  ลดาวัลย์   ถนอม  คงทอง
                              พึงพิศ  อรุณสิทธ์   ล้วน  สุขบาง   วรชัย  เยาวปาณี   วัฒนา  ยันตระรุยหะ
                              วารุณี  ภูวสรกุล  ศรียา  สุขแก้ว   สหัส  สุขะเดชะ   สุชา  จันทน์เอม
                              สุนทร  คำโตนด  สุรางค์  จันทน์เอม   อรพินท์  สวาสดิ์พันธ์   อาคม  จันทรสุนทร
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 11
                              สัมพันธภาพระหว่างประสบการณ์ในทางการเรียน และระดับความมุ่งหวังกับผลการกระทำ               2511
                              สมพร  บัวทอง   องอาจ  จิยะจันทร์   วันเพ็ญ  พิศาลพงศ์   เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก
                    รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 12
                             อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็ก  ที่หมู่บ้านพรานเหมือน  ตำบลบ้านขาว  อำเภอเมือง               2512
                             จังหวัดอุดรธานี  และหมู่บ้านอุเม็ง  ตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ (เล่มที่ 3)
                             นิยม  คำนวณมาสก   ถาวร  เกิดเกียรติพงศ์
                     รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 13
                               อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของเด็ก  ที่หมู่บ้านพรานเหมือน  ตำบลบ้านขาว  อำเภอเมือง             2514
                               จังหวัดอุดรธานี  และหมู่บ้านอุเม็ง  ตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ (เล่มที่ 4)
                               จรรจา  สุวรรณทัต   ลาดทองใบ  ภูอภิรมย์   ภัทรา  สุคนธทรัพย์
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 14
                             การสร้างแบบทดสอบอ่านไทยระดับชั้นประถมปีที่ 4 และผลการทดลองใช้แบบทดสอบ                     2516
                            สมนึก  คำอุไร
                    รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 15
                             พฤติกรรมของเด็กไทยวัยรุ่นที่ขัดกับสังคม                                                                                           2516
                             ปรีชา  ธรรมา   ถาวร  เกิดเกียรติพงศ์
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 16
                             ผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยระดับชั้นต่าง ๆ                                                                   2517
                             จรรจา  สุวรรณทัต   ดวงเดือน  ศาสตรภัทร์
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 17
                             การสูญเปล่าอันเนื่องมาจากความล้มเหลวทางการเรียนของนักเรียนในชั้นประถมศึกษา                       2516
                             นิยม  คำนวณมาสก   วันเพ็ญ  พิศาลพงศ์   เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก
                             องอาจ  จิยะจันทร์   ดวงเดือน  ศาสตรภัทร์
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 18
                             อิทธพลของสังคมต่อทัศนคติของวัยรุ่น                                                                                                2517
                            ดวงเดือน  พันธุมนาวิน   บุญยิ่ง  เจริญยิ่ง
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 19
                             ผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษของเด็กไทยในระดับชั้นต่าง ๆ                                                              2519
                             จรรจา  สุวรรณทัต   รวิพันธุ์  โสมนะพันธุ์   สมนึก  คำอุไร
                             ดวงเดือน  ศาสตรภัทร์   ประไพศรี  อยู่ทวี
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 20
                             การทดลองสอนสังกัปวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่เด็กไทยระดับ 7-8 ขวบ                                     2519
                             จรรจา  สุวรรณทัต  และคณะ
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 21
                             จริยธรรมของเยาวชนไทย                                                                                                                     2520
                             ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 22
                             ความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของเด็กไทย                                                                                             2520
                             สวนา  พรพัฒน์กุล

  3.  ปี  พ.ศ.  2521-2530 
                  รายงานการวิจัยฉบับที่  23-40
                        รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 23
                             ปัจจัยทางจิตสังคมกับความสันทัดภาษาไทย                                                                                         2521
                             ดวงเดือน  พันธุมนาวิน
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 24
                             แบบฉบับการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่กำลังเปลี่ยนแปลงของครอบครัวรายได้น้อยที่อยู่ในตัวเมือง                2524
                             จรรจร  สุวรรณทัต  และคณะ
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 25
                             ครอบครัวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางจิตใจของไทย                                                                          2524
                             ลัดดาวัลย์  พรศรีสมุทร (เกษมเนตร)  วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี
                      รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 26
                             ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับสุขภาพจิตและจริยธรรมของนักเรียนวัยรุ่นไทย                                2524
                             ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 27
                             ความสำนึกของข้าราชการไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                                2525
                             จรรจา  สุวรรณทัต  รวิพันธุ์  โสมนะพันธุ์   ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร
                             วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี   บุญกอบ  วิสมิตะนันทน์   ภัทรา  สุคนธทรัพย์   สำนึก  คำอุไร
                      รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 28
                             ค่านิยมทางประชากรของสตรีย้ายถิ่น                                                                                                    2526
                             เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 29
                             การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดู พัฒนาการทางร่างกาย และความพร้อมทางการเรียนของ                         2526
                             เด็กก่อนวัยเรียนในกรุงเทพฯ
                             วันเพ็ญ  พิศาลพงศ์   งามตา  วินินทานนท์   อรพินทร์  ชูชม   อัจฉรา  สุขารมณ์
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 30
                             ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความพร้อมทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              2527
                             ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1
                             อรพินทร์  ชูชม   วันเพ็ญ  พิศาลพงศ์   อัจฉรา  สุขารมณ์   งามตา  วนินทานนท์
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 31
                             การอบรมเลี้ยงดูกับพัฒนาการทางสติปัญญาด้านเหตุผลของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2                            2528
                             อัจฉรา  สุขารมณ์   วันเพ็ญ  พิศาลพงศ์   งามตา  วนินทานนท์   อรพินทร์  ชูชม
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 32
                              ปัจจัยทางจิตวิทยานิเวศที่เกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดาไทย                                                         2528
                               ดวงเดือน  พันธุมนาวิน   อรพินทร์  ชูชม   งามตา  วนินทานนท์
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 33
                             ทัศนคติของปู่ย่าตายายและบิดามารดาที่มีต่อกันในเรื่องอบรมเลี้ยงดูเด็ก และ                                       2529
                             ผลที่มีต่อลักษณะพฤติกรรมบางประการของเด็ก
                             จรรจา  สุวรรณทัต   ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร   วิลาสลักษณ์  สีดลรัศมี   สุภาพร  ลอยด์
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 34
                             การยึดหลักทางศาสนาในการดำเนินชีวิตของชาวชนบทไทยและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง           2529
                             เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก   อ้อมเดือน  สดมณี
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 35
                             ค่านิยมของชาวชนบทไทย : เปรียบเทียบค่านิยมทางวัตถุกับค่านิยมทางระเบียบประเพณี                      2529
                             เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก   อ้อมเดือน  สดมณี
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 36
                             ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการหยั่งลึกทางสังคมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพฯ   2529
                              งามตา  วนินทานนท์   วันเพ็ญ  พิศาลพงศ์   อรพินทร์  ชูชม   อัจฉรา  สุขารมณ์
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 37
                             บทบาทของครอบครัวในการป้องกันการติดยาเสพติด                                                                           2530
                             ลาดทองใบ  ภูอภิรมย์
                   รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 38
                               การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                             2530
                                 วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี
                     รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 39
                                 การศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถกับ                   2530
                                 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติ
                                 อัจฉรา  สุขารมณ์   อรพินทร์  ชูชม
                     รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 40
                                 การควบคุมอิทธิพลสื่อมวลชนของครอบครัวกับจิตลักษณะที่สำคัญของเยาวชนไทย                        2529
                                 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน   อรพินทร์  ชูชม   สุภาพร  ลอยด์

  4.  ปี  พ.ศ.  2531-2540 
                     รายงานการวิจัยฉบับที่  41-64
                            รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 41
                                 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี        2531
                                 ปัญหาส่วนตัว  ทัศนคติและนิสัยในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาโท
                                  อรพินทร์  ชูชม   อัจฉรา  สุขารมณ์
                            รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 42
                                 บทบาทของครูประถมศึกษาในการถ่ายทอดค่านิยมทางศาสนา                                                         2529
                                 อ้อมเดือน  สดมณี   นกเล็ก  สุขถิ่นไทย
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 43
                                 ลักษณะจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการบวชในพุทธศาสนาของชายไทยในภาคใต้                                  2533
                                 ฉกาจ  ช่วยโต   ดวงเดือน  พันธุมนาวิน
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 44
                                 ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กไทยในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทาง   2533
                                 การศึกษา การฝึกทักษะ และการพัฒนาจิตลักษณะเพื่อการสร้างพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ
                                 จรรจา  สุวรรณทัต   ลาดทองใบ  ภูอภิรมย์   กมล  สุดประเสริฐ
                            รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 45
                                 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโมเดลโลจิสติก                                         2535
                                 ผจงจิต  อินทสุวรรณ
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 46
                                 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความสามารถทางการแก้ปัญหา                                                              2535
                                 เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 47
                                 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอบรมเลี้ยงดูเด็กไทยโดยใช้การวิเคราะห์เมต้า                           2535
                                 ดุษฎี  โยเหลา
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 48
                                 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น                                                                  2535
                                 อรพินทร์  ชูชม   อัจฉรา  สุขารมณ์
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 49
                                 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมกล้าแสดงออก  2538
                                 อัจฉรา  สุขารมณ์   อรพินทร์  ชูชม   ทัศนา  ทองภักดี
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 50
                                 ลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร    2536
                                 งามตา  วนินทานนท์
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 51
                                     อำนาจและทรัพยากรทางการเมือง : ศึกษากรณีจอมพล ป. พิบูลสงคราม                                      2536
                                     สุรวุฒิ  ปัดไธสง
                      รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 52
                                 ตัวแปรที่สามารถทำนายผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                               2536
                                (พฤติกรรมศาสตร์)  สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
                                 ผจงจิต  อินทสุวรรณ   ประทีป  จินงี่   ทัศนา  ทองภักดี   อุษา  ศรีจินดารัตน์
                            รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 53
                                 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิต และผลการปฏิบัติงาน       2538
                                 ตามหน้าที่ของครูและพยาบาล
                                 ดุษฎี  โยเหลา   อภิญญา  โพธิ์ศรีทอง   ปริญญา ณ วันจันทร์
                            รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 54
                                 การอบรมเลี้ยงดูและตัวแปรทางบุคลิกภาพบางตัวในฐานะที่เป็นตัวทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2538
                                  ของนักเรียนประถมศึกษา : การศึกษาระยะยาว
                                  ผจงจิต  อินทสุวรรณ   วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี   ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 55
                                 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการติดยาเสพติดของเยาวชน
                                 ผจงจิต  อินทสุวรรณ   วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี   สุภาพร  ธนะชานันท์
                                 อัมพรพันธ์  บัววิรัตน์   วชิราพร  อัจฉริยะโกศล
                            รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 56
                                 โครงการวิจัยเรื่อง "การปลูกฝังวินัยของคนในชาติ"                                                                          2539
                                 โครงการย่อยที่ 1 : การสำรวจคุณลักษณะทางวินัยที่พึงประสงค์ในสังคมไทย
                                 ฉันทนา  ภาคบงกช   อรพินทร์  ชูชม   นพวรรณ  โชติบัณฑ์
                                 สุภาพร  ธนะชานันท์   ทัศนา  ทองภักดี
                           รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 57
                                 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความเชื่ออำนาจภายในตนและความคิดเกี่ยวกับ     2539
                                 ตนของเด็กในเมือง และชนบท
                                 ทัศนา  ทองภักดี
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 58
                                 ลักษณะทางพุทธศาสนา และจิตสังคมของครูมัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทาง
                                 พุทธศาสนา                                                                                                                                       2539
                                อ้อมเดือน  สดมณี
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 59
                                 ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรักษ์น้ำของครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร                     2539
                                ดุษฎี  โยเหลา   ประทีป  จินงี่
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 60
                                 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีวินัย                                                                                                           2539
                                  ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร   ประทีป  จินงี่   ทัศนา  ทองภักดี
                                  อุษา  ศรีจินดารัตน์   วันเพ็ญ  พิศาลพงศ์
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 61
                                 ผลของการเตือนตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ                 2539
                                ในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
                                 ประทีป  จินงี่
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 62
                                 องค์ประกอบทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี                               2540
                                 อัจฉรา  สุขารมณ์   อรพินทร์  ชูชม   ทัศนา  ทองภักดี
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 63
                                 ปัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใช้และติดสารระเหยของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร                      2540
                                 และจังหวัดยโสธร
                                 ดุษฎี  โยเหลา   ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร   ชัยวัฒน์  วงศ์อาษา
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 64
                                 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการศึกษาอาชีพของ                                              2540
                                นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                 อรพินทร์  ชูชม   อัจฉรา  สุขารมณ์   ทัศนา  ทองภักดี
  5.  ปี  พ.ศ.  2541-ปัจจุบัน 
                     รายงานการวิจัยฉบับที่  65-ปัจจุบัน
                           รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 65
                                 การสร้างชุดฝึกอบรมพ่อแม่เพื่อการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ                                                           2541
                                 ฉันทนา  ภาคบงกช   วันเพ็ญ  พิศาลพงศ์   วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี   นพวรรณ  โชติบัณฑ์
                                 งามตา  วนินทานนท์   ทัศนา  ทองภักดี   รัชนี  ลาชโรจน์   อรพรรณ  ฟูตระกูล
                             รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 66
                                 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมวินัยในตนเอง                                                                                 2541
                                 ฉันทนา  ภาคบงกช   ชูศักดิ์  ขัมภลิขิต   อรพินทร์  ชูชม
                                 อ้อมเดือน  สดมณี   ดวงเดือน  ศาสตรภัทร   พรสุข  หุ่นนิรันดร์
                            รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 67
                                 การศึกษาวิสัยทัศน์ที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารและข้าราชการ                           2541
                                 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                 มนัส  บุญประกอบ   วิรินธิ์  ธรรมนารถสกุล   รังสรรค์  โฉมยา
                          รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 68
                                 สภาวะแวดล้อมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สัมพันธ์กับภาวะเครียดในการเรียนของนิสิต   2542
                                 อัจฉรา  สุขารมณ์   พรรณี  บุญประกอบ
                        รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 69
                                   การสร้างฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์                                                                    2542
                                     ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร
                        รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 70
                                     การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายใน                                                                                                2542
                                     อรพินทร์  ชูชม   อัจฉรา  สุขารมณ์   วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 71
                                     ผลกระทบของการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์                                                   2542
                                     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 72
                                    บทบาทครอบครัวในการถ่ายทอดทางการเมืองให้แก่นักเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร    2542
                                    สุรวุฒิ  ปัดไธสง
                       รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 73
                                  รายงานผลการวิจัยและพัฒนาบุคลากรลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ระยะที่ 1)         2542
                                 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
                                 และกองกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                        รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 74
                                   การประมวล และสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการทำงานในประเทศไทย                                          2542
                                  ประทีป  จินงี่   ดุษฎี  โยเหลา   อุษา  ศรีจินดารัตน์
                         รายงานการวิจัย  ฉบับที่ 75
                                    รูปแบบการแสดงความรักของมารดาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพและ                                               2543
                                      พัฒนาการทางอารมณ์สังคมของเด็ก
                                     ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร    ทัศนา  ทองภักดี
                           รายงานการวิจัย  ฉบับที่  76
                                    การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแรงจูงใจภายใน  :                                                 2543
                                   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจภายใน
                                    อรพินทร์  ชูชม  อัจฉรา  สุขารมณ์
                    รายงานการวิจัย  ฉบับที่  77
                                  ความคิดเห็นและเจตคติ  ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์                                            2453
                                  มนัส  บุญประกอบ,  ฉันทนา  ภาคยงกช
                           รายงานการวิจัย   ฉบับที่  78
                                    ค่านิยมเกี่ยวกับการทำงาน  การถ่ายทอดการทำงาน  และลักษณะทาง
                                    จิตสังคมของประชาชน                                                                                                          2544
                                    อ้อมเดือน  สดมณี,  อุษา  ศรีจินดารัตน์,  จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์,  อนิสรา  จรัสศรี
                    รายงานการวิจัย  ฉบับที่  79
                                  การศึกษาฉันทามติเกี่ยวกับการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย                                       2544
                                 รศ.ดร. ดุษฏี  โยเหลา, ผศ.ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร,   ผศ.ประทีป  จินงี่
                          รายงานการวิจัยฉบับที่  80
                                การวิจัยและการพัฒนา  เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพ
                                วิทยาศาสตรศึกษา                                                                                                                  2544
                                ดร.มนัส  บุญประกอบ  รศ.ดร. ณสรรค์  ผลโภค  รศ.ดร.กาญจนา  ชูครุวงค์
                                ดร.ประมวล  ศิริผันแก้ว  ดร. พรรณี บุญประกอบ
                           รายงานการวิจัย  ฉบับที่  81
                                ผลของรางวัลภายนอกและการรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียน               2544
                                ดร.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี


| SWU | BSRI |