สังคมมิติ


รายงานการวิจัยฉบับที่ 2

ผู้วิจัย บุญยิ่ง เจริญยิ่ง

ปีที่พิมพ์ 2503

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กนักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันว่ามีความเจริญงอกงามไปอย่างไร

วิธีดำเนินการวิจัย

ก. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2, 3 และ 4 ในโรงเรียน 4 โรงเรียน ในจังหวัดพระนครและธนบุรี รวมเด็กทั้งหมด 212 คน

ข. เครื่องมือที่ใช้ แบบทดสอบสังคมมิติ จำนวน 10 คำถาม

สรุปผล

คำถามที่ถามเด็กเป็นคำถามง่าย ๆ เกี่ยวกับความต้องการของเด็กในเรื่องการเลือกใครเป็นเพื่อน การไม่เลือกใครเป็นเพื่อน การทายว่าใครจะเลือกตนเป็นเพื่อนและจะไม่เลือกตนเป็นเพื่อน การเลือกหัวหน้ากลุ่มในการเล่นและเลือกหัวหน้าชั้น การทายว่าครูจะเลือกใครเป็นหัวหน้าชั้นและครูจะไม่เลือกใครเป็นหัวหน้าชั้น และการบอกว่าตนเองจะไม่เลือกใครเป็นหัวหน้าชั้น